نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار همکاران سیستم

بسته خدماتی سپیدار


بسته خدماتی سپیدار” با ارائه امکانات ویژه، که از برقراری ارتباط مستمر با مشتریان تا صدور صورت حسابهای متنوع خدمات را دربرمی گیرد، می تواند بستر ساز ارتباط مدیر و حسابدار باشد.