نرم افزار حسابداری

بسته بازرگانی سپیدار


“بسته بازرگانی سپیدار” با ارائه امکانات ویژه، که از کنترل دقیق موجودی نقد تا مدیریت رویه های متنوع فروش را دربر می‌گیرد، می تواند بستر ساز ارتباط مدیر و حسابدار باشد.