نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار همکاران سیستم

الگوی بارکد دوبعدی در نرم افزار دشت


در این بخش نحوه تعریف الگوی بارکد دوبعدی (بارکد وزنی) در نرم افزار دشت همکاران سیستم توضیح داده می شود.