الگوی بارکد دوبعدی در نرم افزار دشت


در این بخش نحوه تعریف الگوی بارکد دوبعدی (بارکد وزنی) در نرم افزار دشت همکاران سیستم توضیح داده می شود.