آموزش سیستم پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم


 

در این مجموعه، ویدئوهای آموزش سیستم پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم را مشاهده می نمایید:

 

1) نحوه تعریف پروژه جدید در سیستم پیمانکاری سپیدار


پروژه: در این فیلم با نحوه تعریف پروژه جدید در سیستم پیمانکاری آشنا خواهید شد.


2)نحوه تعریف ضرایب کاهنده و افزاینده قرارداد


ضرایب: در این فیلم با نحوه تعریف ضرایب کاهنده و افزاینده قرارداد آشنا خواهید شد

3)نحوه تعریف هزینه های مورد استفاده در سیستم پیمانکاری


نوع هزینه: با تعریف نوع هزینه امکان دسته بندی هزینه های انجام شده برای قرارداد فراهم می شود، در این فیلم با نحوه تعریف هزینه های مورد استفاده در قرارداد آشنا خواهید شد.

4)نحوه تعریف کارگاه مورد استفاده در قرارداد(پیمانکاری)


کارگاه: در این فیلم با نحوه تعریف کارگاه که در قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد آشنا خواهید شد.

5)نحوه ثبت و ویرایش قراردادهای پیمانکاری


قرارداد: در این فیلم با نحوه ثبت و ویرایش قراردادهای پیمانکاری آشنا خواهید شد که طی آن مبالغ و تضامین قرارداد، مصالح کارفرما، پیش دریافت و ضرایب آن نیز مشخص شده است

6)نحوه ثبت هزینه های مرتبط با قرارداد پیمانکاری


صورت هزینه: در این فیلم با نحوه ثبت هزینه های مرتبط با قرارداد پیمانکاری آشنا خواهید شد.

7)نحوه تعریف صورت وضعیت های پیمانکاری


صورت وضعیت: در این فیلم با نحوه تعریف صورت وضعیت های پیمانکاری آشنا خواهید شد.

8)نحوه تسویه حساب صورت وضعیت ها


تسویه حساب مطالبات: در این فیلم با نحوه تسویه حساب صورت وضعیت ها آشنا خواهید شد.

9)نحوه تسویه حساب صورت هزینه ها


تسویه حساب بدهی: در این فیلم با نحوه تسویه حساب صورت هزینه ها آشنا خواهید شد.

جهت آشنایی بیشتر با سیستم پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم روی دکمه زیر کلیک نمایید:

سیستم پیمانکاری سپیدار