مزون خانه مد نگاه


مجموعه نگاه هشت سال است که در زمینه لباس عصر و شب در پاساژ یوتوپیا واقع در خیابان فرشته تهران فعالیت می‌کند. در حال حاضر بیشتر از سه سال است که مدیریت و صندوق‌دارهای خانه مد نگاه از نرم افزار دشت استفاده می کنند تا امور مربوط به این فروشگاه را آسانتر و دقیق‌تر انجام بدهند.