فرم درخواست نرم افزار سپیدار همکاران سیستم ویژه طرح آموزش و پرورش / دانشگاه‌ها

متقاضی گرامی، با توجه به مسئولیت هنرستان/دانشگاه در تایید اطلاعات ذیل، لطفاً موارد را با دقت و صحت کامل تکمیل نمایید. همچنین این فرم جهت مهر و امضای ریاست محترم هنرستان به ایمیل رابط آموزشی که در همین فرم تکمیل می شود ارسال خواهد شد. لازم است پس از مهر و امضای پرینت متن ایمیل، تصویر یا اسکن آن را به آدرس ایمیل info@sepidarsystem.com یا info@sepidarsystem.com  ارسال نمایید تا اقدامات لازم در جهت آماده سازی و ارسال نرم افزار آغاز گردد.

 • با توجه به تفاوت فرآیند تجهیز دانشگاه‌ها، نیازی به مهر و امضای این فرم نمی‌باشد.
 • اطلاعات هنرستان فنی و حرفه ای / دانشگاه

 • لطفاً کیبورد را در حالت انگلیسی قرار دهید
 • لطفاً کیبورد را در حالت انگلیسی قرار دهید
 • اطلاعات ریاست هنرستان / دانشگاه

 • لطفاً کیبورد را در حالت انگلیسی قرار دهید
 • اطلاعات نماینده (رابط) هنرستان/ دانشگاه با واحد آموزش سپیدار:

 • لطفاً کیبورد را در حالت انگلیسی قرار دهید
 • اطلاعات تکمیلی

 • اطلاعات هنرآموزان / اساتید

 • نام و نام خانوادگی هنرآموز / استادکدملیشماره همراهآدرس ایمیل