نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار همکاران سیستم

عملیات پایان دوره در دشت


در این فیلم با نحوه انجام عملیات پایان دوره شامل بستن حساب صندوقدار، محاسبه سود و تعریف سال مالی جدید آشنا می شوید.