نرم افزار حسابداری

بستن سال مالی در نرم افزار دشت


در این ویدئو می توانید نحوه ایجاد سال مالی جدید و بستن حساب دوره مالی قبل را مشاهده نمائید.