نرم افزار حسابداری

بستن سال مالی در نرم افزار دشت


در این فیلم با نحوه انجام عملیات پایان دوره شامل بستن حساب صندوقدار، محاسبه سود و تعریف سال مالی جدید آشنا می شوید.