نرم افزار حسابداری

نماینده گرامی از اینکه در مسیر توسعه محصول سپیدار کنار ما هستید، از شما سپاسگزاریم. این نظرسنجی با هدف یافتن مسیر توسعه با استفاده از نظرات شما طراحی شده است. بنابراین نظرات شما بر اساس مذاکراتی که با مشتریان داشتید می‌تواند بر آینده محصول سپیدار موثر باشد. پیشاپیش از وقتی که برای محصول سپیدار تخصیص می‌دهید از شما متشکریم.