مهلت شرکت در مسابقه هفته حسابدار پایان یافته است. نتایج به زودی اعلام خواهد شد.