نرم افزار حسابداری
حسابداری

حسابداری به زبان دیگر


حسابداری چیست؟

حسابداری (Accounting) عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد.

حسابداری را زبان تجارت می‌نامند.

وقتی صحبت از تعریف حسابداری به میان می‌آید باید بگوییم حسابداری سیستمی است که داده‌های مربوط به فعالیت واحد تجاری را دریافت و اندازه گیری می‌کند، سپس آن‌ها را پردازش و در قالب فعالیت و عملکرد واحد تجاری به تصمیم گیرندگان گزارش می‌کنند.

حسابداری به زبان دیگر

اصول حسابداری

اصول پذیرفته شده حسابداری عبارت است از میثاق‌ها، مفاهیم، استانداردها، قوانین، اصول و روش‌هایی که دانستن آن برای تعیین رویه‌های عمل حسابداری در هر زمان ضروری است.

اصول حسابداری را می‌توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

  • فرضیات حسابداری (مفروضات محیطی)
  • اصول متداول حسابداری (اصول اجرایی)
  • اصول محدود کننده حسابداری ( محدودیت‌های اجرایی)

مفروضات محیطی اصول حسابداری

اصول پذیرفته شده حسابداری بر چهار فرض محیطی زیر استوار است:

  • فرض تفکیک شخصیت

اساسی‌ترین فرض حسابداری است که الزام می‌دارد تا مبادلات هر واحد تجاری، به طور مجزا از مبادلات سایر واحدهای تجاری، سازمان‌ها، افراد و مالک یا مالکین به حساب گرفته شود.

بر اساس این فرض استقلال واحد تجاری حفظ شده و می‌توان به ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی آن واحد به درستی پرداخت.

  • فرض تداوم فعالیت

در فرض تداوم فعالیت، فرض بر این است که واحد تجاری آن قدر به فعالیت ادامه خواهد داد تا بهای تمام شده کلیه دارایی‌های خود را بازیافت کند. بنابراین، واحد تجاری به فعالیت ادامه خواهد داد و به تعهدات خود وفادار است.

بر اساس این فرض، دارایی‌ها و بدهی‌ها بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در ترازنامه گزارش می‌شوند.

  • فرض دوره زمانی

بر مبنای این فرض، اطمینان حاصل می‌شود که اطلاعات حسابداری در فواصلی معین گزارش می‌شوند. این ارائه مرتب و به موقع، باعث می‌شود که بتوان فعالیت‌های واحد تجاری را بین دو دوره مختلف و یا واحد تجاری مشابه در همان صنعت مورد مقایسه قرار داد. که این ارزیابی به گزارش های مستمر نیازمند است.

عمر واحد تجاری را به دوره‌های زمانی نامساوی تقسیم می‌کنند که هر دوره را اصطلاحاً “دوره حسابداری” می‌گویند که ممکن است سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. هر دوره مالی را که دوازده ماه طول بکشد، اصطلاحاً “سال مالی” گویند.

  • فرض واحد پولی ثابت

در حسابداری، پول به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است.

فرض ثابت واحد پولی به این معناست که حسابداران تاثیر تورم را نادیده می‌گیرند و بابت تغییر ارزش ریال، تعدیلی انجام نمی‌دهند.

در زمان تورم شدید نمی‌توان بر مبنای فرض ثبات واحد پولی به مقایسه پرداخت و باید از حسابداری تورمی به جای حسابداری بر مبنای بهای تمام شده (بهای تاریخی) استفاده نمود.